مراحل آموزش مربی                                                                                                               

 

  • تکمیل فرم درخواست همکاری و ارائه آن به دفتر نمایندگی استان فارس
  • حضور در جلسه مصاحبه جهت احراز شرایط عمومی و خصوصی
  • شرکت در دوره آموزش مربی
  • موفقیت در آزمون کتبی و شفاهی پایان دوره
  • طی دوره کارورزی به مدت ۴۰ ساعت
  • صدور گواهی و اجازه حضور در کلاس به عنوان مربی