قوانین و مقررات موسسه آموزشی پویا ذهن برتر

 

۱ – ثبت نام دانش آموز باید از طریق سایت مذکور انجام شود.

۲ – ثبت نام دانش آموز زمانی قطعی می گردد که پرینت ثبت نام را از پروفایل خود دریافت کرده باشد.

۳ – فرم ثبت نام باید در جلسه اول توسط دانش آموز به مربی تحویل داده شود.

۴ – پس از تشکیل کلاس ( شروع ترم ) انصراف پذیرفته نمی شود.

۵ – دانش آموز باید قبل از شروع کلاس در محل حضور یابد و از ورود به کلاس با تاخیر جدا خودداری نماید.

۶ – هر سه جلسه تاخیر یک جلسه غیبت محسوب می گردد.

۷ – درصورتی که دانش آموز بیش از ۳ جلسه غیبت داشته باشد از امتحان پایان ترم محروم می گردد.

۸ – جا به جایی دانش آموز از یک شعبه به شعبه دیگر تا جلسه سوم امکان پذیر می باشد.

۹ – در صورت به حد نصاب نرسیدن کلاس، موسسه مجاز است دانش آموز را به نزدیکترین شعبه منتقل نماید.

۱۰ – حضور مهمان یا همراه در کلاس مجاز نمی باشد.

۱۱ – هرگاه دانش آموز نتواند سطوح را به طور متوالی طی نماید و قصد توقف یا مرخصی داشته باشد، باید فرم مرخصی را تکمیل نموده و به دفتر مرکزی تحویل نماید.

۱۲ – دانش آموزی که از مرخصی استفاده نموده، برای ادامه سطوح، تعیین سطح می گردد و بر اساس نتیجه آزمون، سطح دانش آموزمشخص می گردد.