مواد آموزشی، کتاب ها و روش آموزش این سیستم بر پایه مبانی علمی و نظریه های معتبر روانشناسی می باشد. این برنامه که حاصل سال ها تحقیق محققان است طوری طراحی شده که کودکان از طریق ریاضی درک بهتری از دنیای اطرافشان داشته باشند.
در کتابخانه آی مت می توانید به کتاب ها و منابع آی مت دسترسی داشته باشید.

کتابخانه UCMAS