مواد آموزشی، کتاب ها و روش آموزش این سیستم بر پایه مبانی علمی و نظریه های معتبر روانشناسی می باشد.
در کتابخانه UCMAS می توانید به کتاب ها و منابع یو سی مس دسترسی داشته باشید.

کتابخانه UCMAS